Algemene Voorwaarden Fietsenstalling

ALGEMENE VERKOOP Business to Business en Business to Concumer Fietsenstalling.nl IJSSELSTEIN.

Algemeen en toepasselijkheid Business to Business (Particulieren en Herroeping treft u onder deze algemene voorwaarden)

1.1          In deze algemene voorwaarden wordt met wij en ons bedoeld Fietsenstalling.nl
1.2          Deze voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en overeenkomsten inzake de verkoop en levering, verhuur, onderhoud, reparatie en transport van zaken.
1.3          Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een koper of huurder of van derden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – binden ons niet, tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.
1.4          Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die koper of huurder prevaleren deze voorwaarden.
1.5          Afwijkingen van de met koper of huurder gesloten overeenkomst en van deze voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

 1. Aanbod en overeenkomst

2.1          Degene die met ons een overeenkomst sluit is de koper of huurder uit de overeenkomst. Dit geldt ook indien op verzoek van koper of huurder de factuur ter zake de betreffende overeenkomst op naam van een derde moet worden gesteld, aan een derde moet worden gestuurd of door een derde wordt betaald.
2.2          Alle offertes inclusief de daarin genoemde prijzen, zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
2.3          Indien een offerte van ons een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door koper of huurder wordt aanvaard, hebben wij het recht dit aanbod binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door koper of huurder te herroepen.
2.4          Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd of daadwerkelijk door ons uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.
2.5          Mondelinge overeenkomsten en afspraken binden ons niet tenzij deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Beschrijvingen in offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden ons niet.
2.6          Wij hebben het recht indien de koper of huurder na het aangaan van een overeenkomst wijzigingen in de order wenst, de kosten die wij op dat moment gemaakt hebben, aan koper of huurder in rekening te brengen.
2.7          Koper of huurder dient haar opdracht aan ons zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst blijkt dat wij de opdracht anders interpreteren dan koper of huurder, is het risico hiervan voor rekening van koper of huurder. Indien voornoemde andere interpretatie reden voor koper of huurder vormt om de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien en voor zover zij daartoe gerechtigd is, dient koper of huurder alle schade die wij dientengevolge lijden c.q. alle kosten die wij reeds hebben gemaakt, te vergoeden.

 1. Prijzen (algemeen)

3.1          Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn onze in onder meer offertes, catalogi of kortingsoverzichten vermelde prijzen exclusief BTW. Onze prijzen gelden voor de in onze opdrachtbevestiging genoemde prestatie of leveringsomvang. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend.
3.2          Verpakkingskosten zijn voor rekening van de koper. Emballage zoals kratten, bakken en (opberg)pallets dienen bij ons te worden teruggebracht tegen restitutie van statiegeld.
3.3          Wij hebben het recht alle prijsverhogende factoren – waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in de valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de koper of huurder te berekenen. Koper of huurder is gedurende drie werkdagen na kennisneming van de prijsverhoging gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren.

Indien zulks geschiedt, is koper of huurder verplicht de schade die wij dientengevolge lijden en de kosten die wij reeds gemaakt hebben te vergoeden.

 4. Huurprijzen

4.1          De overeengekomen huurprijs is inclusief de laad en los kosten op ons terrein en wordt berekend per kalenderweek waarbij een gedeelte van een week als volle week geldt. De huurprijs wordt ook berekend over vakantie – en/of feestdagen waarop de verhuurde zaken niet worden gebruikt. De huurprijs is gebaseerd op gebruik van de verhuurde zaken gedurende maximaal veertig uren per kalenderweek.
4.2          De overeengekomen huurprijs is exclusief:
1. De aan-en afvoerkosten die niet begrepen zijn in de laad- en los kosten;
2. Kosten van montage, demontage en wijzigingen aan de verhuurde zaken indien door huurder gewenst;
3. Kosten van bediening en onderhoud;
4. Kosten van periodieke en andere keuringen;
5. Prijzen van hulpmaterialen waaronder hijsstroppen alsmede verbruiksartikelen zoals olie en brandstof;
6. Herstelkosten van de wijzigingen die door de huurder aan het verhuurde zijn aangebracht;
7. Herstelkosten van schade of verlies aan de verhuurde zaken waaronder reinigingskosten;
8. Rechten of belastingen die ter zake van of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven   zoals maar niet beperkt tot precariorechten en legeskosten;
9. Het aantal uren dat de veertig uren per kalenderweek te boven gaat;
10. Kosten van periodiek onderhoud.
Voornoemde kosten worden apart aan huurder in rekening gebracht.

4.3          In geval van verhuur van zaken inclusief personeel is de huurprijs gebaseerd op de werktijden volgens de toepasselijke CAO van dit personeel. Huurder zal ons wekelijks een opgaaf verstrekken van de daadwerkelijk door ons personeel gewerkte uren en voor zover dit de volgens de CAO geldende werktijden te boven gaat zijn de meeruren voor rekening van huurder.

 1. (Af)levering en levertijd

5.1          Tenzij nadrukkelijk en uitsluitend schriftelijk anders overeengekomen, zijn al onze prijzen gebaseerd op levering Af IJsselstein
5.2          Verzendingen zijn voor rekening en risico van de koper of huurder.
5.3          Levering van de zaken en aflevering van de gehuurde zaken zal geschieden conform onze offerte. Alle (af)leveringstijden zijn streeftijden, welke ons niet binden. Indien (af)levering door ons niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, zullen wij aan koper of huurder zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de opdracht van koper of huurder, aan deze de verwachte (af)leverdatum mededelen.
5.4          Koper of huurder is gedurende drie werkdagen na ontvangst van de in lid 5 bedoelde mededeling gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren. Indien zulks geschiedt is koper of huurder verplicht de schade die wij dientengevolge lijden en de  kosten die wij reeds gemaakt hebben te vergoeden. Bij gebreke van een dergelijke verklaring wordt koper of huurder geacht akkoord te zijn gegaan met de vertraagde (af)levering en kan koper of huurder ter zake daarvan van ons geen enkele schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst vorderen.
5.5          Koper of huurder is verplicht op ons eerste verzoek nauwkeurig aan te geven wanneer en waar -binnen Nederland- de door ons te leveren of te verhuren zaken dienen te worden afgeleverd. Koper of huurder is verplicht alle door ons met het oog op aflevering van de zaken gewenste informatie te verstrekken.
5.6          Wij hoeven de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar de zaken dit over een behoorlijk berijdbaar terrein mogelijk is. Koper/huurder draagt zorg voor lossing. Indien koper op haar beurt de van ons te kopen c.q. gekochte zaken (door)verkoopt aan een derde en zij met deze derde een tijdstip van levering is overeengekomen, is koper verplicht dit tijdstip zo spoedig mogelijk aan ons mee te delen.
5.7          Wij zijn gerechtigd de (af)levering op te schorten zolang koper of huurder jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat koper of huurder alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
5.8          De wijze van transport van de door ons te leveren zaken wordt door ons bepaald, tenzij is overeengekomen dat de zaken voor rekening en risico van de koper reizen. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij de koper dit uitdrukkelijk verlangt, in elk geval de kosten voor zijn rekening komen. Indien de koper verzuimt de zaken op het overeengekomen tijdstip van levering af te nemen komen de alsdan verschuldigde opslagkosten voor zijn rekening.

 1. Huurtermijn en teruggave van de verhuurde zaken

6.1          De huurtermijn vangt aan, eindigt op en is inclusief de in de huurovereenkomst vermelde dagen.
6.2          Op de dag dat de huurtermijn verstrijkt, dienen de verhuurde zaken voor 16.00 uur op het overeengekomen afleveradres te zijn afgeleverd, bij gebreke waarvan de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geacht wordt te zijn verlengd.
6.3          Indien de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt deze door schriftelijke opzegging van een der partijen waarbij een opzegtermijn van acht dagen geldt.
6.4          De zaken dienen in dezelfde goede en schone staat te worden afgeleverd als huurder deze heeft ontvangen. De zaken dienen te zijn geteld, gesorteerd en geëmballeerd op de wijze waarop ze aan huurder zijn geleverd. Wij tekenen – binnen acht dagen na ontvangst van de zaken – de eventuele schade en tekorten aan op de retourbon, welke wij daarna aan de huurder zullen toezenden. Hetgeen op de retourbon vermeld staat, is bindend voor de huurder, behoudens tegenbewijs.

6.5          Al hetgeen door of vanwege huurder op of aan de zaken is aangebracht, wordt ons eigendom en wij zijn gerechtigd dit te verwijderen; wij zijn deswege generlei vergoeding aan huurder verschuldigd.

 1. Gebruik, onderhoud en herstel van de verhuurde zaken

7.1          De huurder is verplicht de zaken gedurende de huurtermijn in goede staat te houden en de zaken slechts overeenkomstig hun bestemming te gebruiken.
7.2          Het is de huurder zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan de verhuurde zaken weder te verhuren aan derden, op enige andere wijze aan derden het gebruik te verschaffen of de zaken van het overeengekomen adres te verwijderen.
7.3          Wij zijn te allen tijde bevoegd controle op of aan de zaken uit te (laten) voeren of periodieke en andere voorgeschreven keuringen uit te (laten) voeren.
7.4          Montage, demontage en/of bediening van de zaken mogen uitsluitend worden uitgevoerd met toestemming en/of op aanwijzing van ons.
7.5          Het is de huurder zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan wijzigingen op of aan de verhuurde zaken toe te brengen.
7.6          De huurder is gedurende de huurperiode verplicht al het periodiek onderhoud aan de verhuurde zaken uit te voeren aan de hand van onze instructie.
7.7          Schade aan of verlies van de zaken dienen onmiddellijk wanneer de schade of het verlies is opgetreden aan ons te worden meegedeeld. Huurder is verplicht onze instructies ter zake van herstel van schade op te volgen.

 1. Verzekering van de verhuurde zaken

8.1          De huurder is verplicht alle verhuurde zaken tegen nieuwwaarde te verzekeren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Eigendom van verkochte zaken

9.1          Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan koper geleverde zaken zolang koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van enige overeenkomst van verhuur, van leveranties van zaken of verrichting van diensten of werkzaamheden, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. Zodra de vordering van ons op koper of huurder opeisbaar is, zijn wij bevoegd,  zonder tussenkomst van de rechter, om de geleverde goederen, welke immers aldan ons eigendom is gebleven, terug te nemen. Deze terugneming bevoegdheid geldt ook in geval van faillissement of surseance van koper en/of huurder.
9.2          Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op koper(huurder), uit welke hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan.
9.3          Koper en/of huurder verplicht zich om Fietsenstalling.nl. (of door haar aangewezen derden) onverwijld toegang te verlenen tot de plaatsen waar geleverde goederen zich bevinden, met name in die gevallen waarin wij op grond van de wet of een overeenkomst gerechtigd zijn de geleverde goederen terug te halen.
9.4          Zolang koper nog geen eigenaar van de zaken is, is koper zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de zaken te beschikken.

 1. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

10.1        In geval van overmacht, waaronder is te verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben en die de prestatie c.q. de levering belemmert of  onmogelijk maakt, zoals bepaalde weersomstandigheden, een bedrijfsstoring, een storing in de energie-of materiaal aanvoer, een telefoonstoring, een  vertraging in de post, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door onze leveranciers zijn wij te allen tijde gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren, in welk geval koper of huurder geen recht heeft op enige schadevergoeding.
10.2        In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de (af)levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot  presteren c.q.(af)levering geldt. Koper of huurder kan in dit geval ontbinding van de overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd dat hij de prestatie c.q. de zaken als gevolg van de vertraging alsnog accepteert, zonder dat hij recht heeft op een schadevergoeding. Koper of huurder kan uitsluitend ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen drie werkdagen nadat wij hem van de vertraging bij de levering c.q. de prestatie op de hoogte hebben gesteld.

 1. Klachten en retourzendingen

11.1        Huurder/koper dient klachten over de (af)geleverde zaken binnen veertien werkdagen nadat de (af)levering heeft plaats gevonden aan ons schriftelijk te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons ter zake van gebreken c.q. fouten vervalt.
11.2        Klachten over facturen dienen binnen acht werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij ons te worden ingediend.
11.3        Geringe afwijkingen in kleur, gewicht, maten e.d. zijn geen grond voor een klacht en kunnen geen aanleiding geven tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel het recht geeft op enige korting op de overeengekomen prijs.
11.4        Elke aanspraak jegens ons ter zake van gebreken c.q. fouten, vervalt tevens indien de geleverde zaken door koper zijn doorverkocht of zijn verwerkt.
11.5        Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper of huurder ten aanzien van de in geschil zijnde zaken en/of facturen niet opgeschort.
11.6        Verkochte en geleverde zaken worden niet door ons teruggenomen, tenzij op grond van een door ons gegrond bevonden klacht en met onze toestemming tot retourzending.
11.7        De aan een retourzending verbonden kosten komen voor rekening van koper. Bij retourneming worden tevens 15% administratie/behandelingskosten aan koper in rekening gebracht te berekenen over het factuurbedrag.
11.8        Retourzendingen waarop geen factuurnummer of factuurdatum vermeld is worden geweigerd.
11.9     Slechts zaken die in fabrieksverpakking en in ongeschonden staat worden geretourneerd worden in behandeling genomen. Deze zaken mogen niet zijn voorzien van gegevens van koper.
11.10      Nadat wij een retourzending in behandeling hebben genomen, hebben wij de keuze de zaken te herstellen, te vervangen of een schade vergoeding te betalen.

 1. Betaling en niet-nakoming

12.1        Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling door koper of huurder te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na verloop van deze termijn is de koper of huurder van rechtswege in verzuim indien alsdan geen betaling heeft plaatsgevonden.
12.2        Betalingen dienen plaats te vinden ten kantore van ons of op een door ons aan te wijzen bank of girorekening. De kosten voor betalingsopdrachten zijn voor rekening van de koper of huurder.
12.3        Het is de koper of huurder niet toegestaan ter zake van zijn betalingsverplichtingen verrekening toe te passen.
12.4        Alle door koper of huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en (gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten en vervolgens van die factuurbedragen, welke het langst verschuldigd zijn, zelfs al vermeldt koper of huurder dat de voldoening betrekking heeft op andere facturen.
12.5        Wij hebben het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen, zoals een door koper of huurder te stellen bankgarantie of borg.
12.6        In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, zijn wij gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1,5% per maand aan koper of huurder in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
Bij niet of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van één van de andere verplichtingen door koper of huurder hebben wij het recht om buitengerechtelijke incasso kosten in rekening te brengen indien wij genoodzaakt zijn een derde met de behandeling van de zaak te belasten. Deze kosten zullen worden berekend aan de hand van het ten tijde van de ingebrekestelling geldende degressieve incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit incassotarief zal ook berekend worden over de verschuldigde rente.
12.7        In de lid 6 genoemde gevallen zijn wij voorts eveneens gerechtigd de nakoming van al onze verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten alsmede de overeenkomst na ingebrekestelling doch zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren. Deze rechten komen ons eveneens toe in geval dat koper of huurder in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan koper of huurder surséance van betaling wordt verleend, indien het bedrijf van koper of huurder wordt gestaakt of  wordt geliquideerd of – in geval koper of huurder  een rechtspersoon of vennootschap is – één of meer vennoten van koper of huurder uittreden, de statuten en/of reglementen van koper of huurder worden gewijzigd dan wel indien koper of huurder besluit tot ontbinding of liquidatie van koper of huurder.

 1. Garanties

13.1        Met betrekking tot alle zaken, die door ons van derden zijn of worden betrokken, zullen wij niet tot enig verder strekkende garantie gehouden zijn dan tot die welke wij van de desbetreffende derden ter zake hebben verkregen.
13.2        De garantie vervalt wanneer de gebruiksaanwijzing betreffende de zaken niet is opgevolgd of de zaken niet volgens bestemming worden gebruikt.
13.3       De garantie op roest is 10 jaar na order datum. De garantie indien van toepassing wordt verleend op de getroffen onderdelen. Roest door slijtage, en of (gebruiks)schade zijn uitgesloten van garantie.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1        Onverminderd het bepaalde in artikel 13 sluiten wij uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens koper of huurder uit voor alle schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe  en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die  is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, onze werknemers en/of hulppersonen.
14.2        Indien en voor zover op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen wij hebben geleverd of verhuurd, welke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de factuur c.q. de facturen die betrekking heeft/hebben op de levering of de verhuur, met dien verstande dat wij uitsluitend aansprakelijk zullen zijn tot een bedrag van maximaal € 22.689,00 per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.
14.3        Schadeclaims dienen binnen twee maanden na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder na het moment dat koper of huurder de schade had kunnen onderkennen, bij ons schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door ons.
14.4       In geval met koper of huurder is overeengekomen dat bij de verkochte of verhuurde zaken te zijnen behoefte etiketten worden geleverd voorzien van namen, codes en/of prijzen zijn wij nooit aansprakelijk voor schade die eventueel uit de vermeldingen op de etiketten voortvloeit, ongeacht of deze te wijten zijn aan omstandigheden aan onze zijde.
14.5       Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de in dit artikel geregelde omvang.
Koper of huurder vrijwaart ons voor eventuele aansprakelijkheid van derden wegens schade door of in verband met de door ons geleverde zaken.
14.6       Huurder is aansprakelijk voor verlies en schade van of aan de verhuurde zaken die gedurende de huurperiode aan deze zaken wordt toegebracht. Tevens is huurder aansprakelijk voor de bedrijfsschade die wij dientengevolge lijden. Het vorenstaande geldt ongeacht of de schade door huurder, een derde of ten gevolge van overmacht is veroorzaakt.

 1. Hoofdelijkheid

15.1        Indien met koper of huurder meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de door hen met ons gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

 1. Toepasselijkheid recht en geschillenregeling

16.1       Op al onze overeenkomsten alsmede op alle uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen ons en koper of huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2       Alle uit door ons gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen ons en koper of huurder zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, voorzover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

////////////////

Algemene Voorwaarden Koop op afstand consumenten Business to Consumer:

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs|
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Fietsenstalling.nl (hierna ‘de ondernemer’ te noemen)
Energieweg 1D
3401MD IJsselstein

Telefoonnummer: +31 (0)30-6888087 – ma/vrij 08:00/17:00
E-mailadres: verkoop@fietsenstalling.nl
KvK-nummer: 60740450
Btw-identificatienummer: NL854039685B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aankopen via onze webshop van de fietsenstalling.nl en op afstand tot stand gekomen overeenkomst tussen fietsenstalling.nl en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in EU directieve 2015/2302 overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 18. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Omdat de ondernemer zijn activiteiten richt op België kan een de consument ook steeds een beroep doen op het dwingende consumentenrecht uit België.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie , zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie Thuiswinkel.org

 1. org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: Fietsenstalling.nl
  Energieweg 1D
  3401MD IJsselstein
  verkoop@fietsenstalling.nl
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • [Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.